سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
سپاه /بنیاد شهید /حوزه علمیه برادران وخواهران/پادگان ولیعصر  
محقق وپژوهشگر واستاد 
 
ادامه دارد 
پژوهشی وتدریس 
همکاری 
اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اردکان 
ریاست 
1389/08/30 
ادامه دارد 
علمی و اجرائی 
همکاری 
صدا وسیمای مرکز یزد 
کارشناس تحقبقات سیاسی  
 
 
تحقیق وپژوهش پیرامون مسائل فرهنگی و 
تدریس 
مراکز حوزوی ودانشگاهی اردکان 
مدرس 
 
 
روش تحقیق/معارف اسلامی /اخلاق  
تدریس 
مراکز حوزوی ودانشگاهی اردکان 
مدرس 
 
 
روش تحقیق/معارف اسلامی /اخلاق  
تدریس 
دانشگاهای اردکان 
مدرس 
 
 
روش تحقیق/معارف اسلامی /اخلاق  
تدریس 
دانشگاهای اردکان 
مدرس 
 
 
معارف اسلامی واخلاق